Fast vagt på plejehjem med udadreagerende
truende og voldsomme borgereCivile sikkerhedsvagter til plejehjem i hele Danmark - der skaber ro og tryghed

Vi leverer erfarne sikkerhedsvagter til plejehjem i hele Danmark.

Sikkerhedspersonalet fungerer som en tryghedsskabende funktion til det faglige personale, hvor den primære opgave er
at sikre, at personalet på den pågældende afdeling får tryghed og ro til at udføre sit arbejde.

Sikkerhedspersonalet håndterer situationer, hvor personalets eller øvrige beboeres sikkerhed er truet og sikkerhedspersonalet
medvirker ligeledes til at forebygge og forhindre, at disse situationer opstår.

Især borgere med frontallap demens og alzheimers kan udvikle udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser som
kan komme til udtryk ved at borgeren råber, truer eller optræder voldeligt overfor personale og andre beboere.

Nationalt Videnscenter for Demens anslår at ca. 10% af demensramte borgere har en udadreagerende adfærd. Disse borgere er
typisk ældre mennesker der bor på plejecentre. Nogle af disse borgere kan blive så voldsomme at personalet ikke kan håndtere
situationen og derfor i en kortere eller længere periode gør brug af en sikkerhedsvagt med særlige kompetencer fra Dansk Sikkerhedsvagt.

Især psykotiske borgere kan være meget svære at håndtere for personalet pga. deres pludselige udbrud af aggressiv og voldsom adfærd.
Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens forekommer psykotiske symptomer hos 30-50 % af patienterne med Alzheimers sygdom.

Alle vores plejehjemsvagter er trænet indenfor konflikthåndtering med demente med lav impulskontrol og adfærdsforstyrrelser.
Via tryghedsskabende adfærd, afledningsteknikker, struktur og skærmning fra stimuli forebygger og stopper vores vagter voldelig,
grænseoverskridende og konfliktskabende adfærd og skaber ro, tryghed og sikkerhed overfor både personalet og de øvrige beboere.

Vores sikkerhedspersonale er også trænet i servicelovens magtanvendelsescirkulære og arbejder altid indenfor gældende lovgivning,
hvis det bliver nødvendigt at anvende magt. Alle magtanvendelser udføres så kortvarigt som muligt og under størst hensyntagen til
borgerens velbefindende. En magtanvendelse behøver ikke være voldsom, det kan blot være at borgeren følges tilbage til egen bolig
mod sin vilje, for at opretholde personalets og de øvrige beboeres sikkerhed og tryghed.Vagtpersonalet forebygger også urolig og uhensigtsmæssig adfærd ved, at se borgerens uopfyldte behov og i samarbejde
med personalet forsøger vagtpersonalet at indfri borgerens behov på den mest hensigtsmæssige måde. Vagtpersonalet kan
f.eks. gå en daglig tur med borgeren og på denne måde imødekomme et behov for fysisk aktivitet hvis borgeren viser tegn
på at være understimuleret. Efter endt gåtur anbefales hvile, så borgeren både holdes i en tilstand hvor vedkommende
hverken bliver over- eller understimuleret.

Konflikthåndtering målrettet borgerens sygdom
• Civile vagter i alm. tøj uden uniform.
• Relationsdannelse - vi leverer et lille fast vagtteam som borgeren kan genkende og føler sig tryg ved.
• Vi skaber struktur og forudsigelighed.
• Vi møder borgeren med et tryghedsskabende kropssprog.
• Vi skærmer mod overstimulering.
• Vi møder borgeren der hvor borgeren er.
• Vi taler kort, konkret og giver god tid til respons og undgår for mange spørgsmål.
• Vi anvender aflednings- og spejlingsteknikker.
• Vi arbejder med konfliktløsningsteknikker hvor vi forsøger at fjerne årsagerne til den udadreagerende adfærd.
• Vi ved at borgerens adfærd ikke er bevidst.
• Vi arbejder med at forhindre at konflikter opstår, og analyserer altid hvorfor en konflikt opstod.
• Lav og høj arousal.
• Stimuli og hvile efter borgerens behov og sygdomsforløb.
• God og imødekommende kontakt og relation med pårørende.
• Vi har modtaget supervision fra sygeplejersker og VISO forløb fra tidl. opgaver.

De mest almindelige årsager til udadreagerende adfærd
• Uoverensstemmelse mellem graden af borgerens kognitive funktionsnedsættelse, kommunikative evner
og omgivelsernes krav og forventninger.
• Borgerens psykiske og emotionelle problematikker, f.eks. angst, vrede eller nedsat psykisk trivsel.
• Borgerens stressbelastning, kan f.eks. være fremkaldt af krævende situationer, indflytningsproblematikker mv.
• Manglende opfyldelse af umiddelbare behov, f.eks. mad, nærhed, kontakt og opmærksomhed.
• Afbrydelse i uhensigtsmæssig adfærd
• Fagpersonalets tilgang til- og opfattelse af borgeren, f.eks. brug af kropsprog, øjenkontakt og stemmeføring
(høj stemmeføring og intens øjenkontakt kan opfattes som truende eller kommanderende af demente, selv om det ikke var hensigten).
• Overstimulering/understimulering.
• Somatiske forhold, f.eks. hormonelle forstyrrelser, bivirkninger af medicin, smerte eller manglende søvn.
• Psykose, vrangforestillinger, paranoid skizofreni eller anden psykisk sygdom.

Konflikter med pårørende
Ind i mellem oplever plejehjem at der også kan opstå konflikter med frustrerede pårørende, der kan vokse sig så store at
personalet i perioder ikke kan passe deres arbejde, bliver stressede og melder sig syge.
Vi kan levere konflikthåndteringsmedarbejdere der har fokus på at få de pårørende afledt væk fra afdelingen og få
nedtrappet konflikten, så jeres personale kan fastholde fokus på deres arbejdsopgaver og føle sig trygge under hele processen.

Behovet for en konflikthåndteringsmedarbejder kan især opstå i aftentimerne hvor ledelsen ikke befinder sig på plejehjemmet.Sikkerhedspersonalets uddannelse
Vores sikkerhedspersonale er alle uddannet indenfor konflikthåndtering, kropssprog, magtanvendelsesteknikker og førstehjæp. Hvilket betyder
at vi er i stand til at forebygge, nedtrappe og håndtere både verbale- og fysiske konflikter på en professionel og korrekt måde.
Vores sikkerhedspersonale er desuden fysisk og psykisk robuste.

Stol på os og vores medarbejdere
Dansk Sikkerhedsvagt er et autoriseret vagtselskab, hvilket vil sige at vi er autoriserede af Rigspolitiet, autorisationen bliver fornyet
hvert femte år. Alle vores medarbejdere skal være vagtuddannede, have ren straffeattest og skal sikkerhedsgodkendes hos politiet
inden ansættelse.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10

Mail: info@dansk-sikkerhedsvagt.dk


© Billeder og tekst tilhører Dansk Sikkerhedsvagt og er beskyttet af lov om ophavsret. Må ikke kopieres, anvendes digitalt eller på skrift uden skriftlig tilladelse.


Dagens tags: Book en professionel sikkerhedsvagt fra Dansk Sikkerhedsvagt - sikkerhedsvagter tilbydes landsdækkende Vagtfirma | Sikkerhedsvagt, Vagtfirmaer København - Vagtselskaber Furesø - Vagtfirma Fyn - DR Danmarks Radio - TV2 - Vagtfirma Bagsværd og Gladsaxe - Vagtfirma i Odense - Vagt og Sikkerhedsbranchen - Vagtfirma Herlev - Vagt Ishøj - Fast vagt plejehjem